ENKHUIZEN - De commissievergadering van de gemeente Enkhuizen van 15 september jl. is door technische redenen verplaatst naar dinsdag 22 september a.s. Tijdens deze vergadering staat onder meer het aanpassen van het bestemmingsplan Enkhuizerzand op de agenda. De stukken voor dit agendapunt zijn aangepast en te vinden via de agenda van de gemeenteraad op de website.

Inspraakreactie in raadscommissie

Na het raadsvoorstel van 18 augustus 2020 zijn belanghebbenden rondom Enkhuizerzand met elkaar in gesprek gebleven. Dit heeft geleid tot het inspreken door OREZ/Droomparken in de raadscommissie.

Besluit over aangepast raadsvoorstel

Uit de inspraakreactie kwam naar voren dat in de gesprekken van OREZ/Droomparken en andere belanghebbende partijen zeker een stap in de goede richting is gezet, maar dat er nog verfijning wenselijk is. OREZ/Droomparken heeft een voorstel voor uitwerking van die aanvullende punten toegezegd.

Om het draagvlak voor het bestemmingsplan Enkhuizerzand te vergroten, verzoekt het college van B&W om het voorstel van 18 augustus jl. te vervangen door een aangepast raadsvoorstel van 18 september jl. In dit voorstel zijn de aanvullende punten opgenomen.