ENKHUIZEN - Het college van gemeente Enkhuizen heeft op 29 juni jl. besloten dat de aan De Elsenburg verleende omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor het oprichten van een geitenhouderij alsnog wordt geweigerd. Tegen deze verleende vergunning waren 465 bezwaren ingediend. Het college heeft gezien de bezwaarprocedure advies gevraagd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN). Door de ODNHN is geadviseerd nader onderzoek uit te voeren naar de effecten van een geitenhouderij op het milieu. Het college heeft het advies van de ODNHN overgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de OBM alsnog is geweigerd.

Uit diverse onderzoeken naar gezondheid en geitenhouderijen en andere intensieve veehouderijen en het GGD advies van 16 maart 2021, wordt duidelijk dat binnen een straal van 2 km van de beoogde geitenhouderij een verhoogd gezondheidsrisico bestaat. De ODNHN komt, rekening houdend met deze nieuwe ontwikkelingen en inzichten, tot de conclusie dat belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, met name voor de volksgezondheid, niet meer uit te sluiten zijn. Gezien de geringe afstand van de geitenhouderij tot een groot aantal woningen is aanvullend onderzoek nodig om nadelige effecten op de volksgezondheid uit te kunnen sluiten.

Het college heeft dit advies van de ODNHN overgenomen en daarmee de eerder verleende OBM geweigerd. Door het laten opstellen van een milieueffectrapportage (m.e.r.) kunnen de gevolgen van de geitenhouderij op de volksgezondheid verder onderzocht worden. Ook kan onderzocht worden of er maatregelen nodig zijn om het risico op schade aan de volksgezondheid te verminderen. Het is niet bekend of De Elsenburg een aanvraag zal indienen voor het doorlopen van een m.e.r.-procedure.