ENKHUIZEN - Op 23 november 2021 besloot de gemeenteraad een toekomstverkenning te laten opstellen voor de gemeente Enkhuizen. Lysias Advies heeft de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de bestuurlijke toekomst en te adviseren welke samenwerkingsvorm het meest passend is voor Enkhuizen. Het bureau adviseert o.a. om te investeren in de samenwerking met Stede Broec en Drechterland. De gemeenteraad neemt in februari een besluit over het advies.


De eindrapportage schetst een beeld van Enkhuizen waarbij onderzocht is welke inhoudelijke thema’s specifiek voor Enkhuizen zijn, welke bestuurlijke varianten kansrijk zijn en wat belangrijk is voor de toekomst van Enkhuizen. Lysias Advies heeft vier kansrijke varianten uitgewerkt aan de hand van een afwegingskader dat is vastgesteld door een begeleidingscommissie van de raad.

Voor dit onderzoek heeft Lysias gesproken met medewerkers, de Ondernemingsraad en met bestuurders en vertegenwoordigers van gemeenten in de regio en daarbuiten. Ook hebben ze vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken geïnterviewd.

Adviezen
In de eindrapportage geeft Lysias de volgende adviezen:

- Investeer in de samenwerking met SED. De huidige samenwerking en de SED organisatie worden doorontwikkeld met meer aandacht voor de specifieke situatie van Enkhuizen. We werken samen, tenzij de situatie inhoudelijk afwijkt van die in Stede Broec of Drechterland.

- Verken de mogelijke samenwerking op onderwerpen met vergelijkbare historische havensteden. Het gaat hier om het delen van kennis en ervaring.

- Waag de sprong naar de schaal van Westfriesland. Investeer in de doorontwikkeling van samenwerking op Westfries niveau. De Westfriese gemeenten brengen op de lange termijn het werken aan de opgaven in het Pact van Westfriesland onder in één grote ‘Super GR’. Op de nog langere termijn kan een federatiegemeente interessant zijn.

Het college stelt de raad voor om deze adviezen in een strategische agenda verder uit te werken tot concrete stappen.

Vervolg
De raadscommissie behandelt het rapport over de bestuurlijke toekomst op 6 februari. De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 21 februari een besluit. Na vaststelling van het rapport werkt het college een strategische agenda uit.