ENKHUIZEN - Het college van gemeente Enkhuizen heeft de Programmabegroting 2024 ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Deze begroting laat een tekort zien van circa 1,3 miljoen euro. Het college doet daarom een ombuigingsvoorstel aan de gemeenteraad waarmee de begroting voor 2024 sluitend gemaakt kan worden. Dit ombuigingsvoorstel bevat een pakket van maatregelen die de inwoners financieel zo min mogelijk raakt. Het grootste deel van de besparing wordt opgebracht door schaven aan de eigen uitgaven en het aanscherpen van de begroting. Een klein deel van de ombuiging komt binnen door het verhogen van de tarieven voor parkeervergunningen. De gemeenteraad bespreekt zowel de begroting als het voorstel voor ombuigingen op 7 november.


In de Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 staan de financiële gevolgen van het bestaande beleid en het nieuwe beleid dat in de Kadernota 2024-2027 is opgenomen. Alleen de begroting voor 2025 sluit met een bescheiden positief saldo. Met het voorstel voor de ombuigingsmaatregelen kan de begroting voor 2024 sluitend gemaakt worden. De jaren 2026 en 2027 laten echter een aanzienlijk tekort zien. De afname van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds zorgt ervoor dat de raad steeds scherpere keuzes moet maken met een steeds kleiner budget.

Ombuigingsvoorstel

Het college heeft de mogelijkheden geïnventariseerd om de begroting voor 2024 sluitend te krijgen. Deze menukaart van maatregelen stuurt zij samen met het ombuigingsvoorstel naar de raad. Uit deze menukaart heeft het college een selectie gemaakt. Hierbij heeft zij gekeken naar die maatregelen die relatief eenvoudig zijn in te voeren en de bedrijfsvoering en het voorzieningenniveau niet of zo weinig mogelijk raken. Afgezien van de verhoging van de parkeervergunningen kan het grootste deel van de ombuigingen gerealiseerd worden door krapper te budgetteren, en minder geld te reserveren en eenmalige uitgaven te dekken uit de reserves. Met dit pakket aan maatregelen kunnen grotere bezuinigingen voor 2024 en 2025 achterwege blijven.

VNG advies

De jaren 2026 en 2027 staan bekend als de ‘ravijnjaren’: jaren waarbij een afname van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds grote tekorten bij gemeenten tot gevolg hebben. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert gemeenten de lasten voor 2026 en 2027 van noodzakelijke investeringen in beeld te brengen in de vorm van een realistische begroting. Zo worden financiële tekorten vanaf 2026 duidelijk zichtbaar. Het college heeft bij het opstellen van de begroting dit VNG advies als uitgangspunt genomen. Daarom heeft ze de lasten van noodzakelijke investeringen in onderwijshuisvesting meegenomen, hoewel daarvoor door de raad nog geen huisvestingsplan is vastgesteld.

Plannen voor 2024

De begroting is gebaseerd op de ambities uit het coalitieakkoord ‘Met LEF. Sociaal & Zakelijk Vooruit! Laat Enkhuizen Floreren.’ Het college gaat verder met het uitwerken van deze plannen zoals de voorbereiding voor de realisatie van woningen bij Florapark-Westeinde en Gommerwijk West-west. Verder is het verbeteren van verkeer en parkeren in de binnenstad een speerpunt. Hiermee kunnen we meer ruimte bieden voor betere leefbaarheid en het historisch karakter van de stad. Ook wordt een nieuw terrassenbeleid opgesteld en geïmplementeerd. Daarnaast worden middelen uitgetrokken voor extra inzet voor zorg en veiligheid, een fietspad bij de Asterstaat, de overdracht naar gemeenten van bodemtaken en middelen voor inkoop van Jeugdzorg en Wmo.