ENKHUIZEN - De gemeente Enkhuizen moet de komende drie jaren fors bezuinigen. Mede als gevolg van de toegenomen kosten in het sociaal domein staat de gemeente voor een bezuinigingstaakstelling. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om samen te bepalen waar deze bezuinigingen gevonden kunnen worden en waar vooral niet. De eerste bezuinigingsmaatregelen worden dit voorjaar meegenomen in de Kadernota 2021 die eind juni door de raad wordt vastgesteld.

In maart 2019 heeft het college de gemeenteraad in een raadsbrief geïnformeerd over de verwachte tekorten in het sociaal domein. Het ging in 2018 om een kostenoverschrijding voor jeugdhulp en Wmo-ondersteuning van ca. € 2,2 miljoen met een structureel karakter. Uit doorrekening van de cijfers van het derde kwartaal 2019 blijkt dat het tekort structureel oploopt naar € 2,3 miljoen.

Ombuigingen vanaf 2021
Nu de kosten van de jeugdhulp en de Wmo-ondersteuning structureel toegenomen zijn, wil het college ook structurele bezuinigingsmaatregelen in de begroting opnemen. De eerste maatregelen worden in de Kadernota en programmabegroting voor 2021 meegenomen. Het college en de raad buigen zich in maart over deze opgave. Hierbij wordt ook gekeken naar eventuele ombuigingsruimte in het lopende begrotingsjaar.