ENKHUIZEN - Het college van gemeente Enkhuizen heeft de concept-Kadernota 2021-2025 vastgesteld en legt deze voor aan de gemeenteraad. In de kadernota staan kostenstijgingen en -dalingen. Zo zijn er extra middelen van het Rijk voor jeugdzorg en zijn de kosten rondom corona in beeld gebracht. Verder zijn de kosten voor de herontwikkeling van sportpark Immerhorn en de herinrichting van het Boschplein opgenomen. De kadernota laat in de jaren 2021 t/m 2024 een tekort zien. De dekking van deze tekorten wordt geregeld in de Begroting 2022.


In de kadernota worden de uitgangspunten, het nieuw beleid en de nieuwe investeringen voor het opmaken van de begroting van het volgend jaar vastgesteld. Op basis van deze gegevens wordt in het najaar de begroting voor het volgend jaar opgesteld.

Mogelijkheden voor dekking
De Meicirculaire 2021, waarin de bijdragen van het Rijk staan, wordt pas eind mei 2021 verwacht. De financiële gevolgen hiervan zijn niet in deze kadernota verwerkt. De uitkomsten worden verwerkt in de Begroting 2022. Het college stelt de raad daarom voor om in de Begroting 2022 de dekking van het meerjarig tekort op te nemen.

Landelijk beeld
De gemeenten in Nederland zitten in een nijpende financiële situatie, zo ook gemeente Enkhuizen. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de overheveling van taken naar de gemeenten in het Sociaal domein. De exponentiële groei van de uitgaven op dit onderdeel vormen een grote aanslag op de gemeentelijke financiën en inmiddels zetten gemeenten hun reserves in om de tekorten op te vangen. Maar niet alleen het Sociaal domein is de oorzaak van de lastige positie waarin gemeenten verkeren, de groei van het gemeentefonds blijft al meer dan tien jaar achter bij de ontwikkelingen van de inflatie en het volume van taken die gemeenten met die uitkering uitvoeren.

Onduidelijkheid Rijksuitkeringen
Door de tweede kamer verkiezingen in maart en de tijd die nodig is voor de vorming van een nieuw kabinet blijft duidelijkheid over de noodzakelijke aanvullende Rijksbijdragen uit. Hierdoor wordt het, in combinatie met de eerder genoemde ontwikkelingen, bijzonder lastig om een begroting op te stellen. Het college heeft voor de lijn gekozen om in afwachting van meer duidelijkheid geen ingrijpende maatregelen te nemen die het voorzieningenniveau van de gemeenten aantasten. In plaats daarvan zijn enkele ontwikkelingen, zoals de Wmo en investering in klimaat en duurzaamheid (nog) niet, of niet volledig meegenomen in de Kadernota 2021-2025. Zolang er geen financiering vanuit het rijk is of verwacht wordt, kunnen we ook niet verder begroten.

SED organisatie
In 2020 zijn door de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gesprekken gevoerd over de verdeling van de kosten van de SED organisatie. Daarnaast blijkt dat het budget voor formatie van de SED organisatie niet is meegegroeid met de toegenomen taken. Door de disbalans tussen taken en formatie ontstaat er een enorme werkdruk. Het dagelijks bestuur heeft besloten om in de cijfers van de Voorjaars- en kadernota 2021 - 2025 de nieuwe verdeelsleutel en uitbreiding van de formatie van de SED te verwerken, vooruitlopend op de zienswijze door de raden.

Vervolg besluitvorming kadernota
De raad bespreekt op 29 juni 2021 de kadernota en neemt vervolgens hierover een besluit. Het college werkt dit besluit uit in de begroting voor 2022.