ENKHUIZEN - Het college van Enkhuizen heeft de Kadernota 2020 vastgesteld en legt deze voor aan de gemeenteraad. In de kadernota staan onder andere verhogingen voor de uitgaven van de noodzakelijke en wettelijke taken opgesomd. Zoals alle gemeenten in Nederland gaat Enkhuizen meer geld uitgeven aan onder meer jeugdzorg en de voorzieningen in de WMO. Daarnaast heeft het college van B&W ook een aantal nieuwe initiatieven die ze voorlegt aan de gemeenteraad. Het is aan de raad om keuzes te maken.

Raadsbrede agenda
De raad van de gemeente Enkhuizen werkt sinds een jaar met een raadsbrede agenda. Werken met een raadsbrede agenda is een methode om de samenwerking in de raad te versterken waarbij de inhoud voorop staat. De raad in Enkhuizen neemt besluiten met een wisselende meerderheid. Meestal werken we in Nederland met een coalitie van verschillende politiek partijen. In Enkhuizen gaat het anders. Het college legt de verschillende mogelijkheden in financiële keuzes aan de raad voor. De gemeenteraad maakt een afweging over (de consequenties van) deze keuzes. Of er op andere gebieden bezuinigd gaat worden, taken niet meer uitgevoerd gaan worden of dat er wellicht meer inkomsten bij inwoners moet worden opgehaald.

Vervolg Kadernota
De raad neemt op 9 juli een besluit over de kadernota. Het college werkt deze besluiten uit voor de begroting van 2020. De volledige kadernota is te downloaden vanaf de website www.enkhuizen.nl.