ENKHUIZEN - De gemeente Enkhuizen moet de komende jaren fors bezuinigen. Met name als gevolg van de toegenomen kosten in het sociaal domein en de beperkte tegemoetkoming van het rijk staat de gemeente voor een bezuinigingstaakstelling van ca. € 4 miljoen. Het college van burgemeester en wethouders heeft in een constructief proces met de gemeenteraad de mogelijke bezuinigingsmaatregelen bekeken. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met een pakket van maatregelen waarbij de bezuinigingen voor één derde gerealiseerd kunnen worden door verhoging van de inkomsten en voor twee derde door ombuigingen op de uitgaven. De gemeenteraad neemt op 10 november een besluit over dit voorstel.

In Enkhuizen wordt op een raadsbrede wijze gewerkt en daarom worden keuzes samen gemaakt. Al vanaf januari 2020 trekken het college en de raad samen op in de voorbereiding op de Programmabegroting 2021 en de te maken keuzes waarin zal worden omgebogen. Het bezuinigingspakket dat het college nu aan de raad voorstelt is gebaseerd op de keuzes die de raad eerder dit jaar heeft gemaakt en de financiële kaders die in de Kadernota 2021 zijn opgenomen.

Uitgebalanceerd pakket aan maatregelen
Een belangrijke pijler in het raadsbrede akkoord is dat Enkhuizen een sociale stad is en blijft. Het college wil dit in stand houden. Daarom stelt het college de raad voor om met een uitgebalanceerd pakket de bezuinigingsmaatregelen te spreiden over de inkomsten en uitgaven. Een derde van de bezuinigingen kan worden gerealiseerd door verhoging van de inkomsten (belastingen en gemeentelijke tarieven). Twee derde van de bezuinigingen kan worden gerealiseerd door ombuigingen in de uitgaven. Hiervan is afgerond € 1,7 miljoen binnen het sociaal domein en € 1 miljoen binnen de overige beleidsterreinen te vinden. Het college vindt het belangrijk om solide overheidsfinanciën te hebben, waarbij ook ruimte wordt gehouden voor onvoorziene uitgaven in de toekomst.

Keuze is aan de raad
Op 21 oktober geeft wethouder Heutink in een besloten zitting nadere (technische) toelichting aan de gemeenteraad op de cijfers in de Programmabegroting 2021 en de Meerjarenraming 2022-2024. De raad behandelt op 10 november 2020 de Programmabegroting 2021 en de Meerjarenraming 2022-2024 met het voorgestelde bezuinigingspakket en neemt vervolgens een besluit.