ENKHUIZEN - Ruim 2 jaar na het ingaan van het college-uitvoeringsprogramma 2014-2018 heeft het college een tussentijdse balans opgemaakt.

Er zijn veel doelstellingen uit het collegeprogramma behaald, zoals:

 • Het subsidiebeleid. Er is een effectiever en efficiënter subsidiebeleid vastgesteld. Belangrijke wijziging is dat subsidies niet meer worden toegekend aan organisaties of verenigingen, maar aan activiteiten.
 • Onderhoud openbare ruimte. Het accent ligt deze periode vooral op de woonwijken in de buitenstad.
 • Actualisatie parkeerbeleid. Door middel van een onderzoek waar veel inwoners van Enkhuizen aan hebben meegewerkt, is dit beleid geactualiseerd.
 • Toegang tot de zorg. Via het Stadsteam is een efficiënte en effectieve toeleiding naar zorg geborgd.
 • Het waterplan. Dit plan is opgesteld samen met de gemeente Medemblik en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het betreft een pakket aan maatregelen voor o.a. het beheer en onderhoud van waterwegen en de rioolwaterverwerking.
 • De cultuurnota. Deze nota is opgesteld op basis van 3 thema’s: behouden en verbinden, ontsluiten en beleven, doorgeven en talent ontwikkelen.

Dit jaar zal het college zich onder andere gaan bezighouden met:

 • Wmo beleidsnota. Er komt een nieuw beleidskader en uitvoeringsplan met als doel: versterken eigen kracht, stimuleren van juiste aanbod op de vraag en een vangnet alleen voor wie het bedoeld is.
 • Strategisch plan kindvoorzieningen. Dit betreft een brede kijk op clustering maatschappelijke partners rondom het kind en gezin.
 • Gezonde scholen. Het plan is om scholen te stimuleren om het concept gezonde scholen te hanteren. Het doel is om een gezonde leer-, en werkomgeving te creëren voor schoolgaande kinderen en personeel.
 • Monumentenbeleid. Er komt een visie op de instandhouding (en het gebruik) van rijks- en gemeentelijke monumenten in zowel particulier als gemeentelijk bezit.
 • Woonvisie. Gezien de samenwerking in de regio Westfriesland streeft het college er naar om te komen tot een gezamenlijke woonvisie, zodat een meer evenwichtige verdeling van woningen voor specifieke doelgroepen mogelijk is.
 • Uitvoeringsplan verkeer.  Doel is om snelheidsbeperkende maatregelen op doorgaande wegen te nemen.

In totaal staan er 40 concrete acties en doelstellingen beschreven in het college-uitvoeringsprogramma.