ENKHUIZEN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de Cultuurnota ‘Cultuur laat je leren’ vastgesteld en voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Deze nota legt het cultuurbeleid vast voor de periode van 2021 tot 2024.

Drie speerpunten
Het College heeft een aantal nieuwe speerpunten van het cultuurbeleid benoemd. Allereerst is dat het versterken van de culturele infrastructuur door een betere lokale, regionale en nationale samenwerking en afstemming. Een tweede speerpunt is cultuureducatie via het primair en voortgezet onderwijs. Cultuurtoerisme is het derde speerpunt, om het ‘merk’ Enkhuizen verder te versterken en te vergroten.

Intensieve voorbereiding en samenwerking
Wethouder Dorus Luyckx: “Het afgelopen jaar was heel lastig voor de culturele sector in Enkhuizen. Men zocht naar mogelijkheden om het publiek te bereiken, maar die waren er nauwelijks. We willen nu weer vooruit kijken. Samen met vele (cultuur)partners en betrokken organisaties hebben wij deze beleidsnota opgesteld. Ik wil iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd hartelijk bedanken. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze nota een goede invulling geven aan een vernieuwend cultuurbeleid, binnen de meegegeven kaders.”

Cultuur laat je leren
De uitdaging is om de komende jaren het aanwezige potentieel binnen Enkhuizen aan te blijven boren, te benutten en te verankeren. Het gewenste resultaat is dat cultuur in al haar disciplines toegankelijk is en blijft voor jong en oud. En ander gewenst resultaat is een blijvende hoge mate van betrokkenheid van de bewoners met cultuur, wat tot uiting komt in de bereidheid om zich vrijwillig in te willen zetten bij een vereniging of binnen een culturele organisatie. Daarnaast is er ook ruimte voor nieuwe en vernieuwende initiatieven. Tot slot wil het College dat alle bewoners een sterke binding voelen met de stad en ‘groosk’ blijven op hun stad.

Om de gewenste resultaten te bereiken is samenwerking nodig binnen verschillende beleidsterreinen, met verschillende (cultuur)partners, en op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Samenwerking biedt de kans om de aanwezige cultuur nog beter beleefbaar te maken voor de bewoners en bezoekers van Enkhuizen.

Besluitvorming
De Cultuurnota staat op 8 april op de agenda tijdens de vergadering van de commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Samenleving en kan er worden ingesproken. Op 20 april staat de nota op de agenda van de gemeenteraadsvergadering.