ENKHUIZEN - Langs de Oosterdijk, bij de kruising met de Haling, ligt de voormalige stortplaats van Enkhuizen, ook bekend als ‘De Bult’. In het verleden heeft de provincie de locatie voorzien van een afdeklaag met grond. Uit recent onderzoek is gebleken dat de afdeklaag op een aantal plaatsen te dun is geworden. Bodemonderzoek heeft uitgewezen dat er sprake is van een bodemverontreiniging. Om het huidige gebruik van het terrein als wielerparcours op een juiste wijze te kunnen voortzetten wordt door de gemeente een (her)inrichtingsplan opgesteld. Er is geen directe noodzaak om de locatie te sluiten, maar voor kinderen van nul tot zes jaar gelden daar de instructies van de GGD.


Wielervereniging
De locatie is opnieuw onder de aandacht gekomen omdat de Wielervereniging gevraagd heeft om op enkele plaatsen het mountainbike parcours op te hogen en aan te vullen met grond. Bij de inspectie van de locatie bleek dat aan de randen plastic zichtbaar was van de voormalige vuilstort. Met de kennis van nu omtrent gezondheid/veiligheid en bodemkwaliteit is een verkenning gedaan naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de bodemsituatie en de bodemkwaliteit. Uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van sterke verontreinigingen met lood, PAK en Pfos en dat de afdeklaag met name aan de randen door verdere gaande erosie erg dun is. Er is geen asbest gevonden. Door de hoge loodwaarden die gemeten zijn en het huidige gebruik is de locatie nu gekwalificeerd als spoedlocatie. Volgens de Wet bodembescherming moeten bij spoedlocaties maatregelen genomen worden om de risico’s voor mens en/of milieu weg te nemen.

Veiligheidsvoorschriften
Er is geen directe noodzaak om het wielerparcours te sluiten. Voor kinderen van nul tot zes jaar gelden de instructies van de GGD. Dit houdt in dat jonge kinderen na het fietsen de handen moeten wassen en moeten voorkomen dat grond ingenomen (opgegeten) wordt. Uit een recente studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gebleken dat de opname van lood in verhoogde concentraties in de bodem een nadelig effect kan hebben op het leervermogen van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar.

Inrichtingsplan
Om de bodemsituatie aan te pakken wordt binnenkort een inrichtingsplan opgesteld waarbij ook de wielervereniging wordt betrokken. Hierbij wordt rekening gehouden met allerlei aspecten als milieubelasting, kosten en ecologische effecten. Als dit gereed is wordt gestart met de uitvoering (het ophogen van de afdeklaag).

Loodinname
Tegenwoordig krijgen mensen al veel minder lood binnen dan vroeger. Dit komt doordat lood niet meer in materialen als benzine en verf zit. En doordat de meeste drinkwaterwaterleidingen van lood intussen zijn vervangen. Maar in sommige huizen is dat nog niet gebeurd. En soms zit er lood in de bodem (tuin). Met eenvoudige maatregelen kunnen ouders en verzorgers van jonge kinderen de loodinname (opeten) beperken. Bijvoorbeeld door jonge kinderen na het buitenspelen hun handen te laten wassen.

Voor vragen over lood en gezondheid kunt u bellen met de GGD op telefoonnummer 088 – 0100500.