ENKHUIZEN - De gemeente Enkhuizen gaat naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 starten met het herstellen van de deklaag van de voormalige vuilstortplaats van Enkhuizen. De locatie, ook wel bekend als ‘De Bult’, is gelegen langs de Oosterdijk, bij de kruising met de Haling. Deze werkzaamheden zijn het gevolg van een saneringsonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren naar aanleiding van een eerder onderzoek waaruit bleek dat de afdeklaag op een aantal plaatsen te dun is geworden.

Wielervereniging
De locatie is opnieuw onder de aandacht gekomen omdat de Wielervereniging gevraagd heeft om op enkele plaatsen het mountainbike parcours op te hogen en aan te vullen met grond. Bij de inspectie van de locatie bleek dat aan de randen plastic zichtbaar was van de voormalige vuilstort. Met de kennis van nu omtrent gezondheid/veiligheid en bodemkwaliteit is een verkenning gedaan naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de bodemsituatie en de bodemkwaliteit. Uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van sterke verontreinigingen met lood, PAK en Pfos en dat de afdeklaag met name aan de randen door verdere gaande erosie erg dun is. Er is geen asbest gevonden. Door de hoge loodwaarden die gemeten zijn en het huidige gebruik is de locatie nu gekwalificeerd als spoedlocatie. Volgens de Wet bodembescherming moeten bij spoedlocaties maatregelen genomen worden om de risico’s voor mens en/of milieu weg te nemen. Er is geen directe noodzaak om de locatie te sluiten, maar voor kinderen van nul tot zes jaar gelden daar de instructies van de GGD.

Herstellen deklaag
De gemeente Enkhuizen heeft besloten om de deklaag lokaal te gaan herstellen, waarbij de aanwezige risico’s worden weggenomen. Hierbij blijft de schade voor de natuur tijdens of als gevolg van de uitvoering beperkt. Een variant waarbij al het aanwezige groen zou moeten worden verwijderd zou veel schade aanbrengen aan de huidige ecologie en aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen en zal begin 2021 een aanbestedingsprocedure worden gestart. Naar verwachting starten de uitvoerende werkzaamheden in het derde kwartaal van 2021.

Brief omwonenden
Alle omwonenden en gebruikers krijgen binnenkort een brief, waarin deze informatie ook wordt verstrekt. Geen brief ontvangen? Deze brief is te vinden op onze website www.enkhuizen.nl/lood.

Loodinname
Tegenwoordig krijgen mensen al veel minder lood binnen dan vroeger. Dit komt doordat lood niet meer in materialen als benzine en verf zit. En doordat de meeste drinkwaterwaterleidingen van lood intussen zijn vervangen. Maar in sommige huizen is dat nog niet gebeurd. En soms zit er lood in de bodem (tuin). Met eenvoudige maatregelen kunnen ouders en verzorgers van jonge kinderen de loodinname (opeten) beperken. Bijvoorbeeld door jonge kinderen na het buitenspelen hun handen te laten wassen.

Meer informatie
Voor vragen over lood en gezondheid kunt u bellen met de GGD op telefoonnummer 088 – 0100500. Kijk voor meer informatie over loden waterleidingen in huis op: https://www.pwn.nl/veelgestelde-vragen/heeft-mijn-huis-loden-leidingen