NEDERLAND - Politieagenten krijgen de komende jaren een salarisverhoging van 8% en twee keer een eenmalige bruto uitkering van €400. Die afspraken zijn vandaag ondertekend in het arbeidsvoorwaardenakkoord politie 2018-2020 door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, korpschef van de politie Erik Akerboom en voorzitters van de politievakorganisaties. Verder staan in deze nieuwe cao afspraken over onder meer roosters, duurzame inzetbaarheid, veilig en gezond werken, loopbaan en onderwijs.

Minister Grapperhaus: "Er ligt een mooi onderhandelingsresultaat tussen de vakbonden, korps en het ministerie. De afgelopen maanden heb ik veel gesprekken gevoerd met agenten uit verschillende regio's, om ook echt de problemen en kritiek goed uitgelegd te krijgen. Ik geloof dat deze cao recht doet aan de terechte zorgen over bijvoorbeeld werkdruk en uitstroom. Tegenover de bonden heb ik mij persoonlijk gecommitteerd om elke vier maanden met hen en de korpsleiding gezamenlijk toe te zien op de uitvoering van de gemaakte afspraken."

Minder werkdruk, meer flexibiliteit
Politiewerk is en blijft in belangrijke mate mensenwerk. Werk dat niet zomaar wordt gezien als een ‘gewone’ baan maar dat deel uitmaakt van de identiteit. Politiemensen doen dit voor een veilige samenleving. Het is belangrijk om voortdurend te investeren in kennis en kunde, adequate begeleiding en ondersteuning.

Met de politie en vakbonden zijn afspraken gemaakt om aan de ene kant de werk- en roosterdruk te verlichten en aan de andere kant de wendbaarheid van de organisatie te bevorderen. Zo krijgen politiemedewerkers meer zeggenschap over hun roosters door het invoeren van zelf- en groepsroosteren. En er wordt een 'sociaal maximum' ingesteld; dit is de optelsom van bijvoorbeeld overwerk en werken in de nacht. Bij overschrijding van het maximum wordt extra verlof toegekend.

Er komt structureel 10 miljoen euro extra voor flexibilisering, doorontwikkeling en uitbreiding van het vakspecialistisch politieonderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om forensische opsporing en rijvaardigheid. Ook zijn er afspraken gemaakt over het opleidings- en kennisniveau en de daarbij passende loopbaanpaden. Daarnaast wordt mobiliteit tussen verschillende functies binnen de politie bevorderd.

In totaal 8% erbij
De eerste salarisverhoging van 3% gaat met terugwerkende kracht in per 1 juli 2018. Dan volgt een verhoging van 2% per 1 juli 2019 en 2,7% per 1 juli 2020. De opbouw van de structurele eindejaarsuitkering wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 8% naar 8,33%. De eenmalige bruto uitkering van €400 volgt in november 2018 (met terugwerkende kracht voor 1 januari 2018) en in januari 2019.