NOORD HOLLAND - Provinciale Staten (PS) stelden maandag 19 november de Omgevingsvisie en het programma Natuurontwikkeling vast. Ook besloten PS om de heer Arthur van Dijk aan te bevelen als nieuwe commissaris van de Koning van Noord-Holland, bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Verder werd het initiatiefvoorstel “Groen doet kinderen goed” over groene schoolpleinen van de PvdD met algemene stemmen aanvaard.

Voorstellen aanpassen tekst Omgevingsvisie NH2050
Op de Omgevingsvisie NH2050 werd een groot aantal amendementen ingediend. Provinciale Staten bespraken 24 voorstellen om de tekst van de Omgevingsvisie aan te passen. Daarvan werden 6 voorstellen aangenomen. Een amendement voor meer ambitie bij het stimuleren van biodiversiteit en een voorstel voor een tekstwijzing van de paragraaf Programma’s voor een duidelijker onderscheid tussen Beleidsprogramma’s en Uitvoeringsprogramma’s, werden aanvaard. Daarnaast werd een voorstel aangenomen voor het schrappen van de tekst over de 50/50 verdelingsregel van milieuwinst ten goede aan omgeving en groei van de luchthaven Schiphol, omdat dit vooruitloopt op nog te maken afspraken met het Rijk. Ook een voorstel voor het uitwerken van een eenvoudig landschappelijk regime in de Omgevingsverordening en een voorstel om een landschappelijk regiem te hanteren met twee soorten gebieden, haalden een meerderheid. Verder werd een voorstel aangenomen over onderzoek naar en het verstevigen van de provinciale inzet als uit monitoring blijkt dat de ambities niet gehaald worden. Een motie om alle adviezen van de commissie MER (Milieu Effect Rapportage) over te nemen werd niet aangenomen. De Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 werd vervolgens door PS vastgesteld.

Het programma Natuurontwikkeling
PS bespraken ook het programma Natuurontwikkeling. Vier moties die daarbij werden ingediend haalden geen meerderheid. Het programma Natuurontwikkeling werd met ruime meerderheid vastgesteld.

Arthur van Dijk beoogd commissaris van de Koning
Als de heer Van Dijk op 7 januari 2019 wordt geïnstalleerd, is hij de 17e commissaris van Noord-Holland. Meer informatie over de aanstaande commissaris van de Koning is te vinden via de website van de provincie Noord-Holland.

Agenda, stukken en vergadering terugzien
De voorstellen, moties en amendementen en andere stukken zijn te vinden bij de agenda van de PS-vergadering van 19 november. Geïnteresseerden kunnen de vergadering en de stemmingen terugzien.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website van PS. Moties, amendementen, besluiten, Statenvragen en brieven zijn eenvoudiger te vinden via het portaal Open Stateninformatie.