De raad heeft de begroting voor 2017 goedgekeurd, hiervan is een infographic gemaakt. Hier wordt op een verkorte, visuele manier weergegeven wat de verwachtte inkomsten en uitgaven in 2017 zijn. Ook worden de gemiddelde lasten per inwoner weergegeven en hoe het meerjarenperspectief van de gemeente eruit ziet. Tot slot zijn er aandachtspunten genoemd waar volgend jaar aan wordt gewerkt, zoals het extra inzetten van het Stadsteam gericht op preventieve zorg, dagelijks (groot) onderhoud en cultuur en cultuurhistorische activiteiten.